Trang Đào tạo đại học
 
Về việc cấp HB KKHT học kỳ 8 khoá học 2011-2015

Quyết định số 5157 /QĐ-ĐHKT ngày 11/12/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ  Quy định về việc quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành  kèm theo Quyết định số 5249/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/12/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 4703/QĐ-KHTC ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế về việc trích lập quỹ HBKKHT hệ Đào tạo Chính quy kỳ II năm học 2014 - 2015;

Căn cứ theo danh sách đề nghị của Chủ nhiệm các Khoa;

Xét đề nghị của Trưởng phòng CT&CTSV,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 8 khoá học 2011-2015 cho sinh viên (có danh sách kèm theo) với tổng số tiền là 53.650.000 đồng (Năm ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

Điều 2. Các Khoa có trách nhiệm tiếp nhận học bổng của sinh viên từ phòng Kế hoạch -Tài chính và tổ chức trao học bổng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Phòng CT&CTSV, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Chủ nhiệm các Khoa và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN