Trang Đào tạo đại học
 
Cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2012-2013

Quyết định số 2734 /QĐ-ĐHKT ngày 31/10/2013 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ công văn số 4146/KHTC ngày 5/11/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về học bổng KKHT;

Căn cứ Quyết định số 597/CT-HSSV ngày 28/01/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2133/QĐ-ĐHKT ngày 30/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc trích lập quỹ học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2012-2013;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm các Khoa  và Trưởng phòng Đào tạo,

 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2012-2013 cho sinh viên hệ Chính quy (có danh sách kèm theo) với tổng số tiền là 417.300.000 đồng (Bốn trăm mười bảy triệu ba trăm nghìn đồng).

Điều 2. Các Khoa có trách nhiệm tiếp nhận học bổng của sinh viên từ phòng Kế hoạch - Tài chính và tổ chức trao học bổng theo đúng quy định.

Điều 3. Các Ông, (bà) Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Chủ nhiệm các Khoa và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 
 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Trần Anh Tài (Đã ký)