Trang Đào tạo đại học
 
Về việc cấp HB KKHT học kỳ 8 khoá học 2008-2012

Quyết định số 2273/QĐ-ĐHKT ngày 4/10/2012 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ công văn số 4146/KHTC ngày 5/11/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về học bổng KKHT;

Căn cứ Quyết định số 597/CT-HSSV ngày 28/01/08 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1891/QĐ-KHTC ngày 03/10/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc trích lập quỹ HBKKHT hệ Đào tạo Chính quy kỳ II năm học 2011 - 2012;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm các Khoa và Trưởng Phòng Đào tạo,

 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 8 khoá học 2008-2012 cho sinh viên (có danh sách kèm theo) với tổng số tiền là 50.325.000 đồng (Năm mươi triệu ba trăm hai lăm nghìn đồng).

Điều 2. Các Khoa có trách nhiệm tiếp nhận học bổng của sinh viên từ phòng Kế hoạch -Tài chính và tổ chức trao học bổng theo đúng quy định.

Điều 3. Các Ông, (bà) Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Chủ nhiệm các Khoa và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN