Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Nhật Tân1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Nhật Tân        2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: ngày 08 tháng 10 năm 1973                 4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1970/QĐ-ĐHKT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 550/QĐ-ĐHKT ngày 01/03/2019 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ

7. Tên đề tài luận án: Chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên Đại học Sư phạm của Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 9310102.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Một là, góp phần hệ thống hoá bổ sung và làm mới một số khía cạnh lý thuyết cho khung phân tích về chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên Đại học Sư phạm của Việt Nam.

Hai là, đánh giá được thực trạng phát triển nguồn nhân lực giảng viên Đại học Sư phạm của Việt Nam hiện nay và thực trạng chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên của các trường Đại học Sư phạm trong môi trường chính sách chung của nhà nước.

Ba là, đánh giá được thực trạng, mức độ và chiều hướng tác động của một số nhân tố tới “ý định gắn bó với Đại học Sư phạm” của giảng viên bằng phương trình cấu trúc tuyến tính (SEM), qua đó cung cấp căn cứ đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên Đại học Sư phạm của Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách khi xây dựng nội dung chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên Đại học Sư phạm của Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại các trường đại học của Việt Nam.

- Quản trị nhân lực trong các trường đại học của Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Nhật Tân; 2016, Phát triển thị trường giáo dục đại học Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, Tạp chí kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 473, trang 86, 87, 88.

- Nguyễn Nhật Tân (2020), Tổng quan về chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học sư phạm: vai trò và nội dung, Tạp chí kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 571 (8/2020), trang 48,49,50.

- Nguyễn Nhật Tân (2020), Những yêu cầu đổi mới đối với sự phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường đại học sư phạm, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 296 (9/2020) trang 82,83,84,85.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN