Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin Luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nhung



1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Nhung 2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh : 15/05/1988 4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết đinh công nhận nghiên cứu sinh số: 5757/QĐ-ĐHKT ngày 31 tháng 12 năm 2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định 1464/ QQĐ –ĐHKT ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh khóa QH -2015 - E
Quyết định số 3702/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2018 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo 

7. Tên đề tài luận án: Vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: kinh tế chính trị 9. Mã số: 9310102.01

10. Cán bộ hướng dẫn: GVHD 1: PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp

GV HD 2 : TS. Lê Thị Hồng Điệp

11. Tóm tắt kết quả mới nhất của luận án:

- Về mặt lý luận: Luận án nghiên cứu, làm rõ thêm khái niệm về ASXH và đưa ra khái niệm đảm bảo ASXH, vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo ASXH dưới góc độ kinh tế chính trị.

- Về mặt thực tiễn: Luận án nghiên cứu kinh nghiệm vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo ASXH của Nhật Bản, Hàn Quốc, rút ra bài học cho Việt Nam và nhấn mạnh việc vận dụng kinh nghiệm vào thực tế cần lựa chọn những đặc điểm phù hợp từ vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo ASXH ở hai nước để vận dụng phù hợp ở Việt Nam. Dựa trên những tiêu chí đánh giá vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo ASXH, luận án phân tích thực trạng và làm rõ những kết quả, hạn chế vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo ASXH ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế. Trước bối cảnh trong nước, quốc tế và định hướng của Đảng, nhà nước, trong việc đảm bảo ASXH, luận án đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam

12. Các công trình đã công bố:

Nguyễn Thị Nhung (2015), “Vận dụng kinh nghiệm giải quyết vấn đề phúc lợi xã hội Nhật Bản ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí châu Á – Thái Bình dương, Tháng 4/2015, 4/2015[tr83-tr85].(2018)

Nguyễn Thị Nhung, “Kinh nghiệm đảm bảo ASXH của Nhật Bản và hàm ý đối với Việt Nam”, Tạp chí tài chính, tháng 9/2018 [tr 66 – Tr88].

Nguyễn Thị Nhung(2019), “Roles of government in assuring social security in Korea and implications to Vietnam”, Review of finance, tháng 7/2019 [tr 40 – tr44].


Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN