Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Tô Quang Long

Tên luận án: Trách nhiệm xã hội trong kinh doanh khách sạn: Nghiên cứu điển hình các khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Tô Quang Long

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/05/1976

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 5757/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo

  • Quyết định số 3741/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ;
  • Quyết định số 4113/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2019 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo.

7. Tên đề tài luận án: Trách nhiệm xã hội trong kinh doanh khách sạn: Nghiên cứu điển hình các khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

9. Mã số: 9310106.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa
>> Download tóm tắt luận án tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN