Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thành Luân

Tên luận án: Quản lý vốn vay nước ngoài cho phát triển sinh kế hộ gia đình dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Luân

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 26/10/1991

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3686/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Quản lý vốn vay nước ngoài cho phát triển sinh kế hộ gia đình dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai

8. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

9. Mã số: 9340410.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Vũ Thanh Sơn

                                                            2. TS. Trần Quang Tuyến

>> Download tóm tắt luận án tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN