Trang Đào tạo sau đại học
 
Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đợt tháng 6/2012

Quyết định số 1176/QĐ-ĐHKT ngày 13/6/2012 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy định Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 600/TCCB, ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/03/2007 về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3810/KHCN, ngày 10/10/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho 02 học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng thực hành ngành Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 2. Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những học viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN