Trang Đào tạo sau đại học
 
Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2012

Quyết định số 1175/QĐ-ĐHKT ngày 13/6/2012 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy định Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 600/TCCB, ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/03/2007 về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3810/KHCN, ngày 10/10/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho 04 học viên cao học của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó:

- Chuyên ngành Kinh tế chính trị thuộc ngành Kinh tế chính trị: 02 học viên.

- Chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế thuộc ngành Kinh tế đối ngoại: 01 học viên.

- Chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng: 01 học viên.

Danh sách những học viên được công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Chủ nhiệm các Khoa Kinh tế chính trị, Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những học viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN