Trang Đào tạo sau đại học
 
Kết quả thi đánh giá năng lực Tiếng Anh ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2020

Quyết định số 1240/QĐ-ĐHNN ngày 7/8/2020 về việc công nhận kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với 352 học viên sau đại học dự thi ngày 25 và 26 tháng 7/2020.


Download Quyết định tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN