Trang Đào tạo sau đại học
 
Học viên cao học quay trở lại học tập tại giảng đường từ ngày 16/05/2020

Thông báo số 998/TB-ĐHKT ngày 06/05/2020 về việc các lớp Thạc sĩ quay trở lại học từ ngày 16/05/2020


Căn cứ Công văn số 1207/ĐHQGHN-VP ngày 23/04/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch;

Căn cứ kết luận của Hội nghị Giao ban Trường Đại học Kinh tế tháng 5 năm 2020; 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới toàn thể giảng viên giảng dạy bậc Thạc sĩ, học viên quay trở lại học tập tại giảng đường, cụ thể như sau:

 

1. Các lớp quay trở lại học tập tại giảng đường từ ngày 16/05/2020 theo thời khóa biểu kèm công văn: Phụ lục 1

Riêng các lớp Tiếng Anh cơ bản học online đến hết ngày 29/05/2020

Yêu cầu giảng viên, học viên chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang, vệ sinh tay, đo thân nhiệt tại khu giảng đường.

2. Hình thức đánh giá hết học phần:

2.1 Các học phần kết thúc giảng dạy trước ngày 16/05/2020: đánh giá hết học phần bằng hình thức tiểu luận.

2.2 Các học phần còn lại: thực hiện việc đánh giá hết học phần theo đề cương học phần đã ban hành.

3. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Trường Đại học Kinh tế chỉ đạo Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh giảng đường đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu tại Công văn số 1207/ĐHQGHN-VP ngày 23/04/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch.

4. Phòng Thanh tra & Pháp chế kiểm tra việc học tập, giảng dạy và báo cáo Ban Giám hiệu.

Các Khoa, Viện thông báo cho giảng viên, học viên biết và thực hiện thông báo này./.
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN