Trang Đào tạo sau đại học
 
Kế hoạch đào tạo nghiên cứu sinh Khóa QH-2019-E (Trúng tuyển đợt 1)1. Thời gian đào tạo:

- Thời gian đào tạo chuẩn: 03 năm (từ tháng 30/06/2019 đến 30/06/2022)

- Thời gian kéo dài (nếu có): tối đa 02 năm

- Hết thời gian đào tạo (đã bao gồm thời gian kéo dài nếu có): Nghiên cứu sinh không hoàn thành chương trình đào tạo sẽ bị buộc thôi học.

2. Các môn học bổ sung trong chương trình đào tạo thạc sĩ và các học phần trong chương trình đào tạo tiến sĩ:

- Nghiên cứu sinh học và hoàn thành các môn học bổ sung trong chương trình đào tạo thạc sĩ (đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ ngành gần) và các học phần trong chương trình đào tạo tiến sĩ (đối với tất cả nghiên cứu sinh) trước 30/08/2020.

3. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng, hoạt động hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học của NCS

- Nghiên cứu sinh đăng ký với Khoa/Viện chuyên môn thực hiện các hoạt động trợ giảng và hỗ trợ đào tạo trong quá trình đào tạo và phải hoàn thành (có minh chứng) trước khi làm thủ tục bảo vệ luận án.

(Theo Hướng dẫn chi tiết của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN).

4. Luận án

4.1. Đề xuất tên đề tài và đề cương nghiên cứu:

- Nghiên cứu sinh đề xuất tên đề tài, xây dựng đề cương chi tiết và bảo vệ đề cương chi tiết trước 30/12/2019.

4.2. Các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan:

- Nghiên cứu sinh hoàn thành các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan trước 30/08/2021.

4.3. Đánh giá tổng thể luận án ở đơn vị chuyên môn

- Nghiên cứu sinh hoàn thành seminar đánh giá tổng thể luận án ở đơn vị chuyên môn trước 28/02/2022.

- Nghiên cứu sinh giải trình tiếp thu, chỉnh sửa luận án sau seminar tổng thể trước 30/05/2022.

4.4. Phản biện độc lập luận án:

- Nghiên cứu sinh hoàn thiện luận án, Khoa/Viện chuyên môn chuyển biên bản, luận án hoàn thiện và tóm tắt luận án về Phòng Đào tạo để tiến hành lấy ý kiến của các phản biện độc lập thẩm định chất lượng luận án trước 30/06/2022.

- Nghiên cứu sinh giải trình tiếp thu, chỉnh sửa luận án theo các ý kiến nhận xét của các phản biện độc lập trước 30/07/2022.

4.5. Đánh giá luận án

- Nghiên cứu sinh hoàn thành bảo vệ luận án trước 30/09/2022.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN