Trang Đào tạo sau đại học
 
Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2018

Quyết định số 1603 /QĐ-ĐHKT ngày 12 tháng 6 năm 2018 Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2018


 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg, ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/10/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011về việc ban hành Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN, ngày 17/09/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5725/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành quy định một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Biên bản họp ngày 11/6/2018 của Hội đồng xét công nhận học vị thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho 18 học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (có danh sách kèm theo), trong đó:

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thuộc ngành Quản trị kinh doanh: 07 học viên.

- Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng: 02 học viên.

- Chuyên ngành Quản lý kinh tế: 09 học viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các học viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>>> Tải quyết định và danh sách tại đây >>>

Phòng Đào tạo