Trang Giới thiệu chung
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Kinh tếI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (tên giao dịch tiếng Anh là: Center for Higher Educational Quality Assurance, UEB-VNU), được thành lập theo Quyết định số 2175/QĐ-TCNS ngày 09/12/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế với sứ mạng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo của Trường, hướng tới trở thành đơn vị nghiên cứu, tư vấn có uy tín về đảm bảo chất lượng giáo dục, là cầu nối giữa các tổ chức kiểm định quốc tế và các cơ sở đào tạo tại Việt Nam.
II. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
Giám đốc:
ThS. Đào Thị Thanh Huyền
Điện thoại: (84-24) 3754.7506 + máy lẻ 102
Email: daohuyen@vnu.edu.vn

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí trong Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về đảm bảo chất lượng và khảo thí.

2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

a) Đảm bảo chất lượng:

- Đầu mối triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục đơn vị đào tạo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Trường theo quy định;

- Quản lý, giám sát và tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá đảm bảo chất lượng đào tạo trong Trường;

- Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫnvà kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường;

- Nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn;

- Xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.

- Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Trường về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng;

- Tổ chức các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo và tập huấn chuyên môn về công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho cán bộ trong Trường và các tổ chức xã hội, giáo dục ngoài Trường;

- Đầu mối thực hiện báo cáo công tác đảm bảo chất lượng trong trường theo quy định của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN và các bên liên quan khác.

b) Khảo thí:

- Tham mưu, tư vấn việc xây dựng câu hỏi thi cho các khoa/viện;

- Tiếp nhận và quản lý các ngân hàng câu hỏi thi, đề thi theo quy định do các khoa/viện cung cấp. Bảo mật đề thi theo đúng quy định.

- Giám sát quy trình thực hiện các hoạt động về khảo thí trong Trường;

- Cung cấp các đề thi học phần thuộc ngân hàng câu hỏi thi, bộ đề thi học phần do đơn vị quản lý.

2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.


>> Danh sách cán bộ Trung tâm
____________________
Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 102, nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 102, 103 - Fax: (84-24) 37546765
Email:
cheqa_ueb@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.vnu.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN