Trang Giới thiệu chung
 
Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 
 

Hiệu trưởng:

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

ĐT: (84-24) 3754 7955

(84-24) 37547506 + 606

Email: trucle@vnu.edu.vn

 

Phó Hiệu trưởng:

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu

ĐT: (84-24) 37547506 + 610

Email: thuna@vnu.edu.vn

 

Phó Hiệu trưởng:

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân

ĐT: (84-24) 37547506 + 602

Email: ngtuan@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng:

TS. Phạm Minh Tuấn

ĐT: (84-24) 37547506 + 608

Email: tuanpm@vnu.edu.vn