Trang Giới thiệu chung
 
Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - Xã hộiI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - Xã hội trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (tên tiếng Anh: Center for Socio-Economic Analysis and Databases, Tên viết tắt: CSEAD) được thành lập theo quyết định số 3345/QĐ-ĐHKT ngày18/12/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Trung tâm là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, có con dấu và tài khoản riêng.

II. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Phó Giám đốc phụ trách:

TS. Nguyễn Thế Kiên

ĐT: (84-24) 37547506

Email: nguyenthekien@vnu.edu.vn

 

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - Xã hội có chức năng:

1. Tư vấn, triển khai các hoạt động nghiên cứu, phân tích và dự báo trong lĩnh vực kinh tế và xã hội.

2. Thu thập, lưu trữ, truy xuất, xử lý thông tin kinh tế - xã hội, phục vụ nghiên cứu đơn ngành, đa ngành và liên ngành.

3. Tổ chức đào tạo ngắn hạn về phương pháp nghiên cứu và các công cụ phân tích thông tin.

4. Tư vấn, hỗ trợ giảng viên, người học nâng cao năng lực nghiên cứu và khả năng công bố quốc tế.

2. Nhiệm vụ:

1. Tư vấn, triển khai các hoạt động nghiên cứu, phân tích và dự báo trong lĩnh vực kinh tế - xã hội:

a. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu, phân tích và dự báo các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế xã hội;

b. Tư vấn các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế và xã hội nhằm nâng cao năng lực phân tích và dự báo của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước;

c. Tham gia đấu thầu và thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và xã hội;

d. Tìm kiếm các nguồn lực trong nước và quốc tế để thực hiện hoặc liên kết thực hiện các đề tài nghiên cứu;

e. Khai thác các cơ sở dữ liệu để cung cấp thông tin trong lĩnh vực kinh tế và xã hội theo đặt hàng của các tổ chức và cá nhân có nhu cầu;

f. Chủ động khai thác, tổ chức thực hiện và chuyển giao các đề tài nghiên cứu ứng dụng, tư vấn cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

2. Thu thập, lưu trữ, truy xuất và xử lý thông tin kinh tế - xã hội:

a. Thu thập, tổng hợp và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội;

b. Truy xuấtxử lý cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội phục vụ nghiên cứu đơn ngành, đa ngành và liên ngành;

c. Tổ chức lưu trữ, cập nhật và hệ thống hóa cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội.

3. Đào tạo ngắn hạn

a. Xây dựng, thiết kế và phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn về phương pháp nghiên cứu và công cụ phân tích thông tin;

b. Lập kế hoạch giảng dạy, tổ chức quản lý quá trình đào tạo nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả;

c. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về phương pháp nghiên cứu, các công cụ phân tích định tính và định lượng.

4. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế

a. Tư vấn, hỗ trợ giảng viên và các đối tượng có nhu cầu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế;

b. Tư vấn, hỗ trợ, bồi dưỡng khả năng nghiên cứu khoa học của người học bao gồm sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

5. Nhiệm vụ khác

a. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển của Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển chung của Trường;

b. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trường để thực hiện các nhiệm vụ chung của Trường;

c. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động, nhân sự của Trung tâm 6 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu;

d. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng năm cho Trường theo quy định hoặc khi có yêu cầu;

e. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao;

f. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

___________

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - Xã hội, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tầng 2, Nhà G4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ueb.edu.vn; https://csead.ueb.edu.vn