Trang Đào tạo đại học
 
Về việc sinh viên hệ chính quy và chính quy bằng kép phải thôi học từ học kỳ II năm học 2011-2012.

Quyết đinh số 745/QĐ-ĐHKT ngày 17/04/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét dừng học, thôi học, cảnh báo học vụ ngày 21/03/2012;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phê duyệt 57 sinh viên hệ chính quy và chính quy bằng kép (có tên trong danh sách kèm theo), phải thôi học từ học kỳ II năm học 2011-2012.

Điều 2. Những sinh viên trong danh sách trên có trách nhiệm đến Phòng Đào tạo để làm các thủ tục thôi học trong vòng 2 tuần kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 3. Các Ông, bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch –Tài chính, Chủ nhiệm các Khoa và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN