Trang Đào tạo đại học
 
Về việc triển khai kế hoạch thực tế, thực tập và viết niên luận Khoá QH-2009-E hệ chính quy và khóa QH-2010-E chương trình bằng kép

Thông báo số 571/TB-ĐHKT ngày 27/03/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Ban Giám hiệu đề nghị các Khoa triển khai kế hoạch đi thực tập, thực tế, viết niên luận cho sinh viên khóa QH-2009-E hệ chính quy và khóa QH-2010-E chương trình bằng kép theo các nội dung sau:

Nội dung công việc

Thời hạn

I. KẾ HOẠCH THỰC TẾ

 

Các khoa xây dựng kế hoạch gửi BGH phê duyệt (thông qua Phòng Đào tạo) theo mẫu gửi kèm (mẫu số 1.1, 1.2, 1.3)

28/03 – 28/04/2012

BGH phê duyệt kế hoạch thực tế của các khoa

02/05- 04/05/2012

Các khoa phổ biến kế hoạch đi thực tế cho sinh viên (trên cơ sở kế hoạch đã được BGH phê duyệt)

07/05 – 13/05/2012

Tổ chức đi thực tế

25/06 – 01/07/2012

Sinh viên nộp bài thu hoạch thực tế cho Khoa

10/07/2012

Các Khoa nộp kết quả thu hoạch thực tế cho Phòng Đào tạo (có xác nhận của Chủ nhiệm khoa).

27/07/2012

II. KẾ HOẠCH THỰC TẬP, VIẾT NIÊN LUẬN

 

Các khoa gửi cho Phòng NCKH&HTPT hướng đề tài nghiên cứu chính

09/04/2012

Phòng NCKH&HTPT gửi danh sách các doanh nghiệp, đối tác (có mẫu kèm theo – mẫu số 2) cho các khoa

16/04-23/04/2012

Các khoa thông báo cho sinh viên danh sách các doanh nghiệp, đối tác

24/04-27/04/2012

Sinh viên đăng ký tên đề tài và nộp cho Khoa

07/05-18/05/2012

Các khoa phân công giảng viên hướng dẫn và gửi về Phòng Đào tạo

21/05-31/05/2012

BGH phê duyệt danh sách giảng viên hướng dẫn.

01/06-12/06/2012

Các khoa thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn niên luận đã được BGH phê duyệt cho giảng viên và sinh viên

19/06-22/06/2012

Sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn và thông qua tên đề tài, đề cương (đề tài được trình bày theo mẫu qui định của trường – Công văn số 1508/TB-ĐTĐH ngày 10/10/2008)

25/06-29/06/2012

Thông qua bài viết lần 1

02/08 – 06/08/2012

Sinh viên nộp niên luận cho giảng viên hướng dẫn, có xác nhận của nơi đến thực tập.

30/08 – 05/9/2012

Giảng viên hướng dẫn gửi kết quả và niên luận về Khoa

06/09 – 12/09/2012

Các Khoa công bố kết quả cho sinh viên và gửi kết quả về Phòng Đào tạo (bản gốc có chữ ký của giảng viên và xác nhận của chủ nhiệm khoa)

14/09/2012

 

* Lưu ý:  

- Mỗi giảng viên phụ trách ít nhất 10 sinh viên đi thực tế (nếu Khoa không đủ giảng viên, có thể mời thêm giảng viên của khoa khác trong trường).              

- Sinh viên chủ động liên hệ với nơi thực tập.

Đề nghị các khoa quan tâm và thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra./.

>> Các biểu mẫu kèm theo.
>> Thông báo số 571/TB-ĐHKT.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN