Trang Đào tạo đại học
 
Về việc sinh viên hệ chính quy, chương trình đào tạo cử nhân bằng kép phải dừng học học kỳ II năm học 2011-2012

Quyết định số 598 /QĐ-ĐHKT ngày 28/03/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
 
Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét dừng học,thôi học, cảnh báo học vụ ngày 21/03/2012;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt 57 sinh viên hệ chính quy, chương trình đào tạo cử nhân bằng kép (có tên trong danh sách kèm theo) phải dừng học học kỳ II năm học 2011-2012 (từ tháng 03/2012 đến hết tháng 06/2012)
Điều 2. Trước thời hạn 01 tháng sinh viên đến Phòng Đào tạo để làm thủ tục học tiếp, hết thời hạn sinh viên không đến làm thủ tục học tiếp thì sinh viên sẽ bị buộc thôi học.
Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch –Tài chính, Chủ nhiệm các Khoa và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

>> Quyết định số 598 /QĐ-ĐHKT.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN