Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch học tập học kỳ I, năm học 2011-2012 các môn Lý luận chính trị và Logic học

Công văn số 1514/ĐHKT-ĐTĐH ngày 16/8/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNCăn cứ Công văn số 109/TCT-ĐT-NCKH ngày 21/7/2011 của Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN, Phòng Đào tạo gửi các khoa thời khoá biểu học kỳ I năm học 2011-2012 các môn Lý luận chính trị và Logic học (Công văn kèm theo).
Đề nghị các khoa thông báo để sinh viên biết và đăng ký học.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN