Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo đăng ký môn học của các lớp cử nhân hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2011-2012

Thông báo số 1330/TB-ĐHKT ngày 29/07/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ lịch trình đào tạo và thời khoá biểu dự kiến năm học 2011-2012 của Trường ĐH Kinh tế, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký môn học của các lớp cử nhân hệ chính quy (bao gồm cả các chương trình bằng kép) học kỳ I năm học 2011- 2012 như sau:
1. Thời khoá biểu: (bảng chi tiết kèm theo)
2. Thời gian học: 15 tuần - bắt đầu từ 08/9/2011 đến hết ngày 25/12/2011.
3. Địa điểm: Khu Giảng đường của Trường ĐH Kinh tế (Khu NTC và Việt Úc)
4. Đăng ký các lớp môn học:
4.1. Đối với sinh viên các lớp từ QH-2006-E cho đến QH-2010-E: đăng ký qua hệ thống Portal sinh viên.
Các lưu ý khi đăng ký môn học :
-     Sinh viên căn cứ vào khung chương trình đào tạo để đăng ký môn học theo đúng ngành và chuyên ngành học.
-     Trợ lý đào tạo của Khoa tư vấn đăng ký cho SV chính quy và chính quy bằng kép; các điều phối viên tư vấn cho SV hệ chất lượng cao và chương trình nhiệm vụ chiến lược.
-     Sinh viên căn cứ vào chương trình đào tạo của khoá học, thời khoá biểu của toàn trường để có kế hoạch đăng ký học. Lưu ý khi đăng ký kiểm tra các môn học tiên quyết, số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký học.
-     Sinh viên phải tự inlưu giữ thời khóa biểu ngay sau khi hoàn thành việc đăng ký và trước thời hạn đóng cửa hệ thống để có thể được xem xét giải quyết khi có vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký môn học trên hệ thống.
4.2. Đối với sinh viên từ khoá QH-2005 trở về trước (đang còn trong thời hạn tối đa hoàn thành khoá học theo quy chế) và sinh viên học cải thiện điểm nộp đơn đăng kýtại Phòng Đào tạo tại khu giảng đường NTC vào cùng thời gian mở cửa hệ thống đăng ký trên Portal Sinh viên (xem mục 5).
4.3. Đối với sinh viên chương trình nhiệm vụ chiến lược và sinh viên khoá QH-2011-E: học theo Thời khoá biểu của lớp khoá học (lịch sẽ được thông báo từ ngày 05/9/2011 tại website của Trường ĐH Kinh tế)
4.4. Các môn học Lý luận Mác-Lênin (môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN, Tư tưởng HCM, Đường lối cách mạng ĐCSVN) và môn Logic học: sinh viên đăng ký học theo lịch học của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận chính trị - ĐHQGHN.
4.5. Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh: (Lịch chi tiết kèm theo)
Trên hệ thống Portal Sinh viên, vào phần «Môn học theo Trường » để đăng ký.
4.6. Đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng - an ninh: sinh viên đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng (không đăng ký qua hệ thống Portal sinh viên).
4.7. Môn Tin học cơ sở 2: sinh viên đăng ký học phần lý thuyết theo thời khoá biểu trên hệ thống Portal sinh viên; đăng ký phần thực hành theo lịch của Trung tâm Máy tính - Trường ĐH Công nghệ (thông báo sau) (Lưu ý : sinh viên phải đăng ký đủ cả 2 phần lý thuyết và thực hành).
5. Thời gian mở cửa hệ thống : từ 10h00’ ngày 03/8/2011 đến 17h00’ ngày 07/8/2011. Sinh viên lưu ý đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống Đăng môn học sẽ đóng cửa.
-   Địa chỉ truy cập:    http://112.137.137.2/dkmh                                          
                               hoặc   http://daotao.ueb.vnu.edu.vn/dkmh
Lưu ý : - Các lớp môn học chính thức sẽ được tổ chức dựa trên số lượng sinh viên đăng ký, đảm bảo số lượng sinh viên tối thiểu, tối đa của mỗi lớp. Nếu lớp môn học nào có số lượng đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu thì sẽ có thể không tổ chức lớp môn học đó.
            - Trong quá trình đăng ký nếu sinh viên không thể đăng ký được do lỗi hệ thống phải lên ngay Phòng Đào tạo (Phòng 305 Nhà E4) để giải quyết trong thời gian mở cửa hệ thống. Ngoài thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết.
6. Thời gian nhận đơn xin rút đăng ký: từ ngày 09/8/2011 đến ngày 11/8/2011 tại Phòng Đào tạo khu giảng đường NTC. Ngoài thời gian trên phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn và sinh viên phải học theo TKB đã đăng ký trên Portal sinh viên.
7. Thời gian thông báo các lớp môn học chính thức được mở: ngày 16/8/2011
8. Thời gian sinh viên nộp đơn đăng ký lại các lớp môn học (đối với lớp môn học bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu) : từ ngày 17/8/2011 đến ngày 18/8/2011 tại Phòng 305 Nhà E4. Ngoài thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn và sinh viên sẽ không được đăng ký lại ở các lớp môn học khác.
9. Thời gian thông báo danh sách sinh viên đăng ký ngoài chương trình đào tạo và sinh viên không được học lớp môn học do chưa đạt điều kiện môn học tiên quyết: ngày 22/8/2011 (trên website Trường ĐH Kinh tế). Sinh viên nộp đơn thắc mắc vào ngày 23/8/2011 tại Phòng 305 Nhà E4.
10. Thông báo danh sách SV các lớp môn học: từ ngày 05/9/2011 (trên website Trường ĐH Kinh tế).
Sau ngày thông báo, danh sách các lớp môn học sẽ không được thay đổi, sinh viên phải học theo đúng các lớp môn học đã đăng ký.
11. Môn học tiên quyết:
-         Đối với môn học yêu cầu có môn tiên quyết, sinh viên phải đạt điểm từ D trở lên của môn tiên quyết mới được đăng ký học môn học đó (áp dụng với tất cả sinh viên tự đăng ký và sinh viên được Phòng Đào tạo đăng ký trước)
-         Những môn tiên quyết chưa có kết quả đánh giá, sau khi có kết quả nếu sinh viên không đạt điểm từ D trở lên thì sẽ phải huỷ lớp môn học đã đăng ký.
12. Đề cương môn học và học liệu:
-         Sinh viên lấy đề cương môn học qua hệ thống Portal sinh viên (từ ngày 29/8/2011).
-         Sinh viên tham khảo học liệu tại Thư viện ĐHQGHN và Phòng Tư liệu của Trường ĐH Kinh tế.
13. Học phí:
-         Mức học phí: theo quy định của từng chương trình đào tạo.
-         Thời gian: theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài chính (xem trên website từ ngày 20/9/2011)
-         Sinh viên nộp học phí theo đúng số tín chỉ đã đăng ký và đúng thời gian quy định.
14. Lưu ý:
14.1 Số tín chỉ đăng ký:
Số tín chỉ đăng ký tối thiểu (không bao gồm các môn học giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, kỹ năng mềm, cải thiện điểm, tự chọn tự do):
-         Chương trình đào tạo chuẩn:                     tối thiểu 14 tín chỉ
-         Chương trình đào tạo CLC và 16 + 23:     tối thiểu 16 tín chỉ
-         Chương trình đào tạo bằng kép:                tối thiểu 6 tín chỉ
14.2 Rút bớt môn học đã đăng ký:
           Việc rút bớt môn học áp dụng cho các trường hợp:
-         Theo nhu cầu và khả năng lựa chọn của sinh viên;
-         Trường hợp điểm trung bình chung học kỳ II năm học 2010-2011 của sinh viên dưới 2,00 nhưng chưa thuộc diện bị thôi học hay tạm dừng học tập, sinh viên bắt buộc phải rút bớt môn học trong khối lượng học tập đã đăng ký nhưng không thấp hơn 10 tín chỉ trong học kỳ.
14.3 Đăng ký học lại:
-         Đối với các môn học bắt buộc, nếu bị điểm F, sinh viên phải đăng ký học lại môn học đó;
-         Đối với môn học tự chọn có điều kiện, nếu bị điểm F, sinh viên đăng ký học lại môn học đó hoặc đăng ký học môn tự chọn khác cùng khối kiến thức để thay thế.
14.4  Đăng ký học cải thiện điểm:
Đối với các môn học đạt điểm D trở lên, sinh viên được đăng ký học lại môn học đó hoặc học đổi sang môn học khác (nếu là môn học tự chọn có điều kiện) để cải thiện điểm trung bình chung tích luỹ. Điểm môn học cũ bị huỷ bỏ khi việc đăng ký học để cải thiện điểm được chấp nhận và sẽ được thay bằng điểm môn học để cải thiện điểm. Sinh viên chỉ được đăng ký học cải thiện điểm một lần cho mỗi môn học.
14.5 Đăng ký môn học tự chọn tự do (môn học ngoài chương trình đào tạo): Những môn học tự chọn tự do đạt điểm D trở lên được ghi trong bảng điểm nhưng không tính vào điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ.
15. Các biểu mẫu liên quan :
 
1
Phiếu đăng ký học cải thiện
2
Phiếu hủy đăng ký môn học
3
Phiếu đăng ký lại lớp môn học
4
Phiếu đăng ký môn học
 
Sinh viên tải các mẫu đơn theo đường link:
 http://www.ueb.edu.vn/Sub/13/newscategory/613/congtac_SV.htm
 
16.Thời gian sinh hoạt lớp và học chính trị đầu năm học: ngày 05/9 và 06/9/2011. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.
17. Chi tiết liên hệ: 
Anh Hà Duy Thành - Chuyên viên phòng Đào tạo.
Địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trường ĐHKT - ĐHQGHN