Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên đăng ký môn học không đúng CTĐT Học kỳ II năm học 2010 - 2011

Thông báo số 179 /ĐHKT-ĐTĐH ngày 15/2/2011 của Trường ĐHKT


Kính gửi: Các Khoa trực thuộc

Căn cứ vào thông báo số 2413/TB-ĐTĐH về việc đăng ký môn học học kỳ II năm 2010-2011, căn cứ vào tình hình đăng ký môn học của sinh viên kỳ II năm học 2010-2011. Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đăng ký môn học không đúng chương trình đào tạo (có danh sách kèm theo).

Học phí các môn học không đúng CTĐT là: 225.000 đ/ 1 tín chỉ.

Phòng Đào tạo nhận đơn xin hủy đăng ký của các sinh viên trên thời giantừ ngày 16/02/2011 đến ngày 20/02/2011. Hết thời hạn trên, nếu sinh viên không nộp đơn xin hủy đăng ký môn học, Phòng Đào tạo coi như sinh viên có nhu cầu đăng ký học và sinh viên phải nộp học phí bình thường

Địa điểm nộp đơn: tại Phòng Đào tạo khu Giảng đường NTC, khu giảng đường Việt - Úc

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên của Khoa được biết và thực hiện.


Phòng Đào tạo, Trường ĐHKT - ĐHQGHN