Trang Đào tạo đại học
 
Cảnh báo học viên, sinh viên trong công tác làm bài tập tiểu luận, bài tập lớn (lần 2)

Công văn số 1907/ĐHKT-ĐT ngày 29/6/2021 về việc Cảnh báo học viên, sinh viên trong công tác làm bài tập tiểu luận, bài tập lớn (lần 2)


Căn cứ Điều 32, mục 3 được quy định tại Quy chế đào tạo Đại học tại ĐHQGHN (ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội): Những việc sinh viên không được làm: sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; vi phạm kỷ luật phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập hộ; sao chép tài liệu mà không trích dẫn hoặc nhờ làm hộ tiểu luận, khóa luận, đồ án tốt nghiệp, công trình nghiên cứu khoa học; thực hiện, tham gia các hoạt động trái pháp luật. Sinh viên không trung thực và có hành vi gian lận trong nghiên cứu khoa học, làm tiểu luận, khóa luận, đồ án tốt nghiệp, bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập một năm đến mức buộc thôi học.

Căn cứ Điều 52, mục 9 được quy định tại Quy chế đào tạo Thạc sĩ tại ĐHQGHN (ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội): Những việc học viên không được làm: sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; vi phạm kỷ luật phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập hộ; sao chép tài liệu mà không trích dẫn hoặc nhờ làm hộ tiểu luận, luận văn, công trình nghiên cứu khoa học; thực hiện, tham gia các hoạt động trái pháp luật. Học viên không trung thực và có hành vi gian lận trong nghiên cứu khoa học, làm tiểu luận, luận văn bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập một năm đến mức buộc thôi học.

Đề nghị các học viên, sinh viên trong quá trình làm bài tập lớn, tiểu luận nghiêm túc, không gian lận. Mọi hành vi gian lận nhà trường sẽ lập hội đồng để kỷ luật theo quy định hiện hành.

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả học viên, sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng ./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN