Trang Đào tạo đại học
 
Quay trở lại học tập tại giảng đường học kỳ I, năm học 2020-2021

Thông báo số 2359/TB-ĐHKT ngày 01/09/2020 về việc quay trở lại học tập tại giảng đường học kỳ I, năm học 2020-2021


Căn cứ Thông báo số 1792/TB-ĐHKT ngày 17/7/2020 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2020-2021,

Căn cứ Thông báo số 2294/TB-ĐHKT ngày 24/8/2020 về việc thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ I năm học 2020-2021,

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới toàn thể giảng viên, học viên, sinh viên quay trở lại học tập tại giảng đường, cụ thể như sau:

1. Đối với bậc Đại học: sinh viên quay trở lại học tập tại giảng đường từ ngày 14/09/2020.

2. Đối với bậc Thạc sĩ: học viên học tập tại giảng đường từ ngày 05/09/2020.

Yêu cầu giảng viên, học viên, sinh viên chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang, vệ sinh tay tại khu giảng đường.

Các Khoa, Viện thông báo cho giảng viên, học viên, sinh viên biết và thực hiện thông báo này./.

 
>>Download Thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN