Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả học tập học kỳ II năm học 2019-2020 (lần 1)

Công văn số 1884/ĐHKT-ĐTĐH ngày 24/07/2020 về việc thông báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2019-2020 (lần 1)


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ II năm học 2019-2020, trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả các học phần đã có điểm theo địa chỉ truy cập http://survey.ueb.edu.vn/ của trường (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận).

Trường Đại học Kinh tế công bố danh sách các học phần chưa có điểm (danh sách kèm theo). Kết quả các học phần này Nhà trường dự kiến thông báo lần 2 trước 17h00 ngày 10/08/2020.

Thời hạn nhận đơn kiểm tra điểm: Từ ngày 28/07/2020 đến ngày 30/07/2020

Địa điểm nhận đơn: Phòng 401 nhà E4, người nhận: Ms. Dung, số điện thoại: (024) 3754 7506 – máy lẻ 504.

Lưu ý: Học phần Tin học cơ sở 2 có hai đầu điểm thành phần tương ứng với trọng số điểm như sau:

(1) Điểm thực hành là 60%.

(2) Điểm lý thuyết là 40 % (trong đó điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70%, điểm trung bình chung quá trình học tập có trọng số 30%).

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên được biết.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN