Trang Đào tạo đại học
 
Tổ chức giảng dạy online và hình thức đánh giá hết học phần học kỳ II, năm học 2019-2020

Công văn số 909/ĐHKT-ĐT ngày 17/04/2020 về việc tổ chức giảng dạy online và hình thức đánh giá hết học phần học kỳ II, năm học 2019-2020


Căn cứ kết luận biên bản của Cuộc họp về quản lý giảng dạy trực tuyến ngày 19/4/2020, Trường Đại học Kinh thông báo về thời gian tổ chức giảng dạy online và hình thức đánh giá hết học phần học kỳ II, năm học 2019-2020 với các nội dung sau:

1. Tổ chức giảng dạy Online

1.1 Thời gian kết thúc học chuyên môn

1.1.1 Các lớp đại học: đến ngày 19/06/2020
1.1.2 Các lớp Thạc sĩ: đến ngày 16/08/2020

1.2 Thời gian áp dụng giảng dạy Online

1.2.1 Các lớp Đại học: đến ngày 19/06/2020

1.2.2 Các lớp Thạc sĩ: dự kiến đến ngày 16/08/2020. Trong trường hợp hết dịch, Nhà Trường sẽ có thông báo quay trở lại học.

2. Hình thức đánh giá hết học phần

2.1 Đối với các học phần do Trường Đại học Kinh tế phụ trách:

2.1.1 Hình thức đánh giá hết học phần:

- Đối với các lớp Đại học: bài tập lớn.

- Đối với các lớp Thạc sĩ: tiểu luận.

- Các Khoa, Viện và các bộ môn chịu trách nhiệm về tiêu chí đánh giá bài tập lớn, tiểu luận.

2.1.2 Thời hạn giảng viên giao đề bài cho sinh viên, học viên: chậm nhất vào buổi học cuối cùng của học phần (Đối với sinh viên: trước ngày 19/06/2020; Đối với học viên: theo thời khóa biểu của học phần).

2.1.3 Thời hạn sinh viên, học viên nộp bài cho giảng viên: chậm nhất 03 tuần kể từ ngày kết thúc học phần (Đối với sinh viên: trước ngày 10/07/2020; Đối với học viên: theo thời khóa biểu của học phần.

2.1.4 Thời hạn giảng viên nộp điểm về Phòng Đào tạo: Đối với sinh viên: trước ngày 17/07/2020; Đối với học viên: chậm nhất 02 tuần kể từ thời hạn học viên nộp bài cho giảng viên.

2.2 Đối với các học phần do các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội phụ trách: Trường Đại học Kinh tế sẽ làm việc, thống nhất với các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội và thông báo tới sinh viên sau.

Kính đề nghị các Khoa và Viện Quản trị kinh doanh thông báo nội dung văn bản này đến tất cả các giảng viên, sinh viên, học viên để thực hiện.
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN