Trang Đào tạo đại học
 
Nộp hồ sơ đề nghị nhập điểm, hủy điểm học phần năm học 2020-2021

Thông báo số 1633/TB-ĐHKT ngày 02/07/2020 về việc nộp hồ sơ đề nghị nhập điểm, hủy điểm học phần năm học 2020-2021


Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và xét theo nguyện vọng của sinh viên, Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị nhập điểm, hủy điểm học phần năm học 2020-2021 như sau:

1. Hồnhập điểm, hủy điểm:

Sinh viên đề nghị nhập điểm, hủy điểm tại Phòng Đào tạo và nộp hồ sơ theo yêu cầu như sau:

(1) Đối với sinh viên học CTĐT thứ hai muốn chuyển điểm cho học phần tương đương; sinh viên chuyển điểm học phần đã tích lũy từ các đơn vị khác của ĐHQGHN: 01 Bảng điểm có dấu hợp lệ.

(2) Đối với sinh viên đề nghị hủy điểm học phần tự chọn hoặc học phần ngoài khung CTĐT: Sinh viên trực tiếp mang thẻ sinh viên để đăng ký hủy điểm.

(Sinh viên chỉ được hủy điểm học phần tự chọn/học phần ngoài CTĐT khi đã hoàn thành các học phần trong CTĐT và số tín chỉ được hủy không lớn hơn số tín chỉ học vượt so với tổng số tín chỉ của CTĐT)

(3) Đối với sinh viên có nguyện vọng chuyển điểm cho học phần tiếng Anh chưa học hoặc chưa đạt có văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh sau:

- Chứng chỉ TOEIC do IIG cấp: 02 bản photo chứng chỉ TOEIC hoặc liên hệ với Trung tâm IIG gửi bản sao phiếu điểm về Phòng Đào tạo.

- Chứng chỉ IELTS do BC/IDP cấp: sinh viên liên hệ với Trung tâm đã thi để đăng ký gửi kết quả xác minh về Phòng Đào tạo.

- Chứng chỉ/văn bằng tiếng Anh hợp lệ khác: 02 bản photo chứng chỉ/văn bằng.

(Xác minh chứng chỉ TOEIC/IELTS gửi về: Lê Thị Dung, Tòa E4 - Phòng Đào tạo – Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT: 0243 754 7506 +504)

2. Thời gian nộp hồ sơ:

Sáng từ 8h30 đến 11h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.

3. Thời gian trả kết quả:

Sinh viên xem điểm tại trang: daotao.vnu.edu.vn vào 4 đợt sau:

- Dự kiến từ ngày 17/08/2020 - 21/08/2020: Đối với sinh viên nộp hồ sơ trước ngày 01/08/2020

- Dự kiến từ ngày 16/11/2020 - 20/11/2020: Đối với sinh viên nộp hồ sơ trước ngày 01/11/2020

- Dự kiến từ ngày 15/02/2021 - 19/02/2021: Đối với sinh viên nộp hồ sơ trước ngày 01/02/2021

- Dự kiến từ ngày 17/05/2021 - 21/05/2021: Đối với sinh viên nộp hồ sơ trước ngày 01/05/2021

Lưu ý: - Chứng chỉ tiếng Anh phải còn hạn sử dụng ít nhất 1 tháng tại thời điểm nộp hồ sơ. Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ có giá trị trong toàn khóa học.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Lê Thị Dung, P. 401, tòa E4; email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, điện thoại: 024.3754.7506 + 504.

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN