Trang Đào tạo đại học
 
Hình thức đánh giá hết học phần học kỳ II, năm học 2019-2020

Công văn số 941/ĐHKT-ĐT ngày 24/04/2020 về việc hình thức đánh giá hết học phần học kỳ II, năm học 2019-2020


Căn cứ Công văn số 909/ĐHKT-ĐT ngày 17/04/2020 về việc tổ chức giảng dạy online và hình thức đánh giá hết học phần học kỳ II, năm học 2019-2020,

Căn cứ kết luận biên bản của Cuộc họp về quản lý giảng dạy trực tuyến ngày 19/4/2020,

Căn cứ kết luận biên bản của Cuộc họp về quản lý giảng dạy online ngày 25/04/2020,

Trường Đại học Kinh thông báo hình thức đánh giá hết học phần học kỳ II, năm học 2019-2020 với các nội dung sau:

1. Các học phần thi tập trung: chi tiết đính kèm Công văn.

2. Các học phần làm bài tập lớn bao gồm:

2.1. Các học phần do Trường Đại học Kinh tế phụ trách, trừ các học phần tại mục 1 công văn này.

2.2. Các học phần do đơn vị trong ĐHQGHN phụ trách: Luật kinh tế, Luật doanh nghiệp, Nhà nước và pháp luật đại cương.

3. Đối với các học phần thi tập trung, các Khoa, Viện, Bộ môn và giảng viên xem xét bố trí 01 hoặc 02 buổi học tập trên giảng đường từ ngày 08/06 đến ngày 19/06/2020 để hệ thống hóa kiến thức và ôn tập. Giảng viên đăng ký với Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 29/05/2020 để sắp xếp bố trí giảng đường.

Hình thức đánh giá hết học phần có thể thay đổi tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh. Trong trường hợp có thay đổi Phòng Đào tạo sẽ có thông báo tới sinh viên.

Kính đề nghị các Khoa và Viện Quản trị kinh doanh thông báo nội dung văn bản này đến tất cả các giảng viên, sinh viên để thực hiện.

Download Công văn tại đây >>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN