Trang Đào tạo đại học
 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Elearning, phần mềm Microsoft Teams để giảng dạy online học kỳ I, năm học 2020-2021

Căn cứ thông báo số 2192/TB-ĐHKT ngày 14/08/2020 về việc tổ chức giảng dạy online cho sinh viên học kỳ I, năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo một số tài liệu như sau:


1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm E-learning: GV đăng nhập để lấy danh sách lớp và giải trình online. Tài khoản và password giảng viên xem tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn.
Lưu ý: Tối đa sau 48h kể từ khi lớp học kết thúc, giảng viên phải tiến hành giải trình online.
2. Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams dành cho GV, giảng viên lưu ý một số điểm như sau:
2.1. Tài khoản đăng nhập theo cú pháp:
- Tên đăng nhập là mã giảng viên + @ueb.edu.vn
- Mật khẩu khởi tạo ban đầu sẽ là: Dhkt@1234 (Lưu ý: Chữ D là chữ viết hoa)
VD: Tên đăng nhập đối với Giảng viên có mã giảng viên 17010610 sẽ là: 17010610@ueb.edu.vn
Mật khẩu: Dhkt@1234
Những giảng viên đã giảng dạy online từ học kỳ II, năm học 2019-2020 sử dụng tài khoản đã được cấp.
2.2. Phòng Đào tạo đã add toàn bộ giảng viên (theo phân công của Khoa, Viện) và sinh viên (theo kết quả đăng ký học). Giảng viên không tự ý tạo nhóm, thêm/xóa sinh viên khỏi nhóm Microsoft Teams Phòng Đào tạo đã add. Trước buổi giảng dạy, giảng viên tìm kiếm tên nhóm theo cú pháp “201_Mã lớp HP” để giảng dạy. Ví dụ: 201_MAT1005
2.3. Giảng viên ghi âm 5’ đầu buổi dạy để làm minh chứng giảng dạy. Giảng viên đọc mục 3.7 của hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams để lấy link video và copy khi giải trình online.
 
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN