Trang Đào tạo đại học
 
Tổ chức giảng dạy online cho sinh viên học kỳ I, năm học 2020-2021

Thông báo số 2192/TB-ĐHKT ngày 14/08/2020 về việc tổ chức giảng dạy online cho sinh viên học kỳ I, năm học 2020-2021


Thực hiện Công văn số 2189/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 30/7/2020 của ĐHQGHN về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch tổ chức thực hiện giảng dạy online cho sinh viên học kỳ I, năm học 2020-2021, cụ thể như sau:
1. Thời gian triển khai giảng dạy online: Từ ngày 24/8/2020 đến khi có thông báo tiếp theo
2. Phần mềm giảng dạy online: Trường Đại học Kinh tế thống nhất sử dụng phần mềm Microsoft Teams trong công tác giảng dạy trực tuyến.
3. Trường Đại học Kinh tế đề nghị giảng viên, sinh viên thực hiện giảng dạy, học tập theo đúng thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2020-2021 đã thông báo.

Giảng viên, sinh viên liên hệ các đầu mối sau khi cần hỗ trợ:
1. Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế & Quản lý: để hỗ trợ kỹ thuật sử dụng phần mềm Microsoft Teams
a. ThS. Phan Huyền Châu: 098.636.9099
b. ThS. Trương Tuấn Anh: 098.546.6600
c. ThS. Lâm Tăng Doan: 098.667.9385
2. Phòng Đào tạo: CN. Đoàn Thị Thùy Trang (0868.131296) để hỗ trợ thực hiện theo thời khóa biểu.
 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN