Trang Đào tạo đại học
 
Về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy đầu năm học 2019 - 2020

Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ-ĐHKT ngày 4/9/2019 của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm các Khoa/Viện;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên năm học 2018 – 2019;

Căn cứ biên bản của hội đồng xét khen thưởng sinh viên đầu năm học 2019 - 2020 họp ngày 03/09/2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng CT&CTSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy khen và phần thưởng 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) cho những sinh viên (có danh sách kèm theo) như sau:

- 6 sinh viên đạt kết quả cao trong học tập.

- 6 sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn - Hội hoạt động tích cực, học tập tốt.

- 6 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng CT&CTSV, Trưởng phòng KH-TC, Chủ nhiệm các Khoa/Viện trưởng Viện QTKD và những sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG ĐẦU NĂM HỌC 2019 - 2020.

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHKT ngày tháng năm 2019)

TT

Mã SV

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

I

Sinh viên thuộc diện đạt kết quả cao trong học tập

1

16050828

Nguyễn Minh Trang

20/06/98

QH-2016-E KTQT-CLC

 

2

16050209

Phạm Thị Hải

15/02/98

QH-2016-E KTPT

 

3

18050023

Nguyễn Thị Đào

11/11/2000

QH-2018-E Kinh Tế

 

4

16050414

Nguyễn Thảo Linh

03/07/98

QH-2016-E Kế toán

 

5

16051052

Lê Trung Hiếu

30/11/98

QH-2016-E QTKD-CLC

 

6

17050408

Trần Minh Hiếu

21/08/99

QH-2017-E TC-NH

 

II

Sinh viên thuộc diện cán bộ lớp, Đoàn - Hội hoạt động tích cực, học tập tốt

1

17050208

Vũ Thị Đào

15/01/99

QH-2017-E KTQT

 

2

18050324

Trần Quốc Thành

17/08/2000

QH-2018-E KTPT

 

3

16051789

Bùi Đức Thắng

22/09/96

QH-2016-E Kinh tế

 

4

17050458

Nguyễn Thị Lan Anh

18/08/99

QH-2017-E Kế toán

 

5

17050332

Liễu Thu Hương

15/09/99

QH-2017-E QTKD

 

6

17050419

Phạm Thị Hương Linh

10/10/99

QH-2017-E TC-NH

 

III

Sinh viên thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

1

16051890

Nguyễn Thị Thịnh

10/09/98

QH-2016-E KTQT

 

2

16050246

Nguyễn Huy Long

29/11/97

QH-2016-E KTPT

 

3

17050031

Trịnh Thị Hải

13/03/99

QH-2017-E Kinh tế

 

4

18051011

Phạm Thị Ngọc Ánh

29/12/99

QH-2018-E Kế toán CLC

 

5

17050367

Bùi Thị Son

24/03/99

QH-2017-E QTKD

 

6

18050853

Trịnh Thục An

16/01/2000

QH-2018-E TC-NH CLC

 

Danh sách gồm 18 sinh viên.


Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN