Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi và làm bài tập lớn kết thúc học phần bậc đại học - Học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo số 3776/TB-ĐHKT ngày 09/12/2020 về việc danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi và làm bài tập lớn kết thúc học phần bậc đại học - Học kỳ I năm học 2020-2021


Căn cứ Quy chế Đào tạo Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của giảng viên giảng dạy các lớp học phần kết thúc đơt 1, tính đến hết ngày 08/12/2020;

Nhà Trường thông báo Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần và Danh sách sinh viên không đủ điều kiện làm bài tập lớn kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020-2021 chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN