Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi Học kỳ II năm học 2015-2016 (công bố lần 2)

Công văn 1570/ ĐHKT-ĐTĐH ngày 06/6/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 Căn cứ quy chế đào tạo đại học ban hành kèm theo quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN  ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; căn cứ kết quả điểm thành phần học phần; căn cứ vào đề nghị của giảng viên. Trường Đại học Kinh tế công bố lần 2 danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi tính đến ngày 06/06/2016 (Danh sách kèm theo)
Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết.
>> Xem và download công văn
tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN