Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi Học kỳ II năm học 2015-2016

Công văn số 1430/ĐHKT-ĐTĐH ngày 19/5/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 Căn cứ quy chế đào tạo đại học ban hành kèm theo quyết định số 5115 / QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; căn cứ kết quả điểm thành phần học phần . Trường đại học Kinh tế thông báo danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi tính đến ngày 19/5/2016 (danh sách kèm theo). 
Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết.
>> Xem và download công văn
tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN