Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ cho sinh viên hoãn thi bổ sung Học kỳ I năm học 2013-2014

Công văn số 109/ĐHKT-ĐTĐH ngày 14/01/2014 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Kính gửi: Các Khoa trực thuộc

Căn cứ vào lịch thi kỳ phụ học kỳ I năm học 2013-2014, căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi bổ sung học kỳ I năm học 2013-2014, phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỳ phụ của sinh viên hoãn thi bổ sung (có danh sách kèm theo).

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3754.7506 + máy lẻ 325

Trường ĐHKT - ĐHQGHN