Trang Đào tạo đại học
 
Tặng thưởng học bổng Doanh Nhân Sài Gòn năm 2012

Quyết định số 738/QĐ-ĐHKT ngày 16/4/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
 

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ vào Biên bản thoả thuận hợp tác tài trợ học bổng Doanh Nhân Sài Gòn năm 2012;

Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm các Khoa;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

                             
QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1. Tặng phần thưởng 2.500.000 đồng cho mỗi sinh viên (có danh sách kèm theo) từ nhà tài trợ CLB Doanh Nhân Sài Gòn năm 2012.

Điều 2. Các Ông, (bà) Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng KH-TC, Chủ nhiệm các Khoa và những sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
>> Quyết định số 738/QĐ-ĐHKT