Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên chính quy thuộc diện được miễn học phí

Ban hành kèm theo Quyết định số 1849/QĐ-CTSV của Hiệu trưởng Trường ĐHKT ngày 20/10/2009.


>> Xem danh sách chi tiết  tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN