Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách SV lớp QH-2005-E Quản trị Kinh doanh được cấp học bổng KKHT học kỳ VIII

Ban hành kèm theo Quyết định số 1196 /QĐ-CTSV của Hiệu trưởng Trường ĐHKT ngày 9/7/2009.


>> Xem danh sách chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN