Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên lớp QH-2009-E QTKD được giảm học phí

Ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-CTSV của Hiệu trưởng Trường ĐHKT ngày 20/10/2009.


>> Xem danh sách chi tiết  tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN