Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế phát triển (Thông tư 23)

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế phát triển (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), ban hành theo Quyết định số 1023/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/04/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo:
- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Kinh tế Phát triển
+ Tiếng Anh: Development Economics
- Mã số ngành đào tạo: 7310105
- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Kinh tế Phát triển (Chương trình đào tạo chất lượng cao)
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Development Economics (Honors Program)
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
2. Chuẩn đầu ra và khung chương trình: Xem chi tiết tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác

<12>