Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng (Thông tư 23) áp dụng cho sinh viên tuyển sinh từ khóa QH-2019-E

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), ban hành theo Quyết định số 2336/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/08/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo:
- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng
+ Tiếng Anh: Finance and Banking
- Mã số ngành đào tạo: 7340201
- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đào tạo chất lượng cao)
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Finance and Banking (Honors Program)
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
2. Chuẩn đầu ra và khung chương trình:
Xem chi tiết tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN