Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế Quốc tế (Thông tư 23)

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế Quốc tế (Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT) Ban hành theo Quyết định số 974/QĐ-ĐHQGHN, ngày 11/4/2016 của Giám đốc ĐHQGHN.


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
  • Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh: International Economics

  • Danh hiệu tốt nghiệp: Đại học

  • Thời gian đào tạo: 4 năm

  • n văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Kinh tế quốc tế (Chương trình đào tạo chất lượng cao)

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in International Economics (Honors Program)

  • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

2. Chuẩn đầu ra và khung chương trình: Xem chi tiết tại đây.
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN