Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo trình độ đại học chất lượng cao ngành Tài chính - Ngân hàng (Thông tư 23)

Chương trình đào tạo trình độ đại học chất lượng cao ngành Tài chính - Ngân hàng (Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT) Ban hành theo Quyết định số 4316/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/12/2016 của Giám đốc ĐHQGHN.


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng
+ Tiếng Anh: Finance and Banking
- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đào tạo chất lượng cao)
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Finance and Banking (Honors Program)
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

2. Chuẩn đầu ra và khung chương trình: Xem chi tiết tại đây.Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN