Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị Kinh doanh (Thông tư 23)

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị Kinh doanh (Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT) Ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-ĐHQGHN, ngày 11/4/2016 của Giám đốc ĐHQGHN.


 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

  • Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh

+ Tiếng Anh: Business Administration

  • Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

  • Thời gian đào tạo: 4 năm

  • Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao)

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Business Administration (Honors Program)

  • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

2. Chuẩn đầu ra và khung chương trình: Xem chi tiết tại đây.Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN