Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kế toán (Thông tư 23) áp dụng cho sinh viên tuyển sinh từ khóa QH-2019-E

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kế toán (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), ban hành theo Quyết định số 2336/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/08/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo:
- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Kế toán
+ Tiếng Anh: Accounting
- Mã số ngành đào tạo: 7340301
- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao)
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Accounting (Honors Program)
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
2. Chuẩn đầu ra và khung chương trình: 
Xem chi tiết tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN