Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh (Thông tư 23) áp dụng cho sinh viên tuyển sinh từ khóa QH-2019-E

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), ban hành theo Quyết định số 2336/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/08/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo:
- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh
+ Tiếng Anh: Business Administration
- Mã số ngành đào tạo: 7340101
- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao)
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Business Administration (Honors Program)
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
2. Chuẩn đầu ra và khung chương trình: Xem chi tiết tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác