Trang Đào tạo sau đại học
 
Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 3 năm 2018

QĐ số 645-646/QĐ-ĐHKT ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Trường ĐH Kinh tế Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 3 năm 2018


 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5725/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành quy định một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Biên bản họp ngày 20/3/2018 của Hội đồng xét công nhận học vị thạc sĩ đợt tháng 3 năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho 09 + 252 học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các học viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Tải các tệp đính kèm tại đây >>> 

Phòng Đào tạo - Trường ĐHKT