Trang Đào tạo sau đại học
 

Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh cho học viên tốt nghiệp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế CMU, DSU, GRIGGS, UBI, IMPAC

Quyết định số 1929/QĐ-ĐHKT ngày 30/06/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg, ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/10/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5725/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành quy định một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Biên bản họp ngày 27/6/2021 của Hội đồng xét công nhận học vị thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2021;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh cho 05 học viên cao học (tốt nghiệp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế CMU, DSU, GRIGGS, UBI, IMPAC tại ĐHQGHN) đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (có danh sách kèm theo), trong đó:

STT

Khóa

Ngành

QH-2020-E

1

Quản trị kinh doanh

05

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và học viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn NMEHHI
Nội dung