Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ NCS Hồ Minh Thế

Tên đề tài luận án: Quản trị nhân tài trong các doanh nghiệp tư nhân lớn ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hồ Minh Thế

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/03/1982

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 4093/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 3708/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ;
Quyết định số 4113/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo;
7. Tên đề tài luận án: Quản trị nhân tài trong các doanh nghiệp tư nhân lớn ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

9. Mã số: 9340101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Anh Tài

 

>> Download tóm tắt luận án tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN