Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Hương1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thu Hương          2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 10/09/1976                                                4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết đinh công nhận nghiên cứu sinh số: 3686/QĐ-ĐHKT của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị 9. Mã số: 931 01 02.01

10. Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Văn Dũng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Về mặt lý luận: Luận án làm rõ thêm khái niệm nông nghiệp công nghệ cao, nội dung vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; và hệ thống tiêu chí đánh giá vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao

- Về mặt thực tiễn:.Luận án nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở một số quốc gia; làm rõ kết quả thực hiện vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2020, trong đó chỉ rõ những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Luận án đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của nhà nước để thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam đến năm 2030.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: được sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu về vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường; tác động của nhà nước đối với sự phát triển nông nghiệp Việt Nam

14. Các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến luận án:

STT

Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

1

Vũ Thị Thu Hương (2019) Sử dụng quan hệ thị trường trong tích tụ và tập trung đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu hội thảo khoa học-Thực tiễn: Tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Bắc Bộ trong điều kiện mới do Tỉnh ủy-Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phối hợp với Tạp chí cộng sản tổ chức, tháng 9/2019

2

Vũ Thị Thu Hương (2019). Cơ hội phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam. Chuyên san Hồ sơ sự kiện của Tạp chí cộng sản số 403, ngày 25-7-2019

3

Vũ Thị Thu Hương (2020). Vai trò của nhà nước trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Israel, Nhật Bản. Tạp chí Tài chính, kỳ 2-tháng 4/2020 (727) mã số ISNN-2615-8973

4

Vũ Thị Thu Hương (2020). Nhà nước tạo lập tiền đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam. Tạp chí Cộng sản điện tử, đăng ngày 10-6-2020, mã số ISNN 2734-9071, https://www.tapchicongsan.org.vn/ kinh-te/-/2018/816735/nha-nuoc-tao-lap-tien-de-phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao-o-viet-nam.aspx#

>> Xem Thông tin luận án tại đây.  

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN